Mali Müşavir Olmanın Şartları Nelerdir?

Mesleğimiz 3568 Sayılı Serbest Muhasebecilik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu ile düzenlenmektedir.İlgili yasa kimlerin mali müşavir olabileceğinin şartlarını Genel Şartlar ve Özel Şartlar olarak ikiye ayırmıştır. Meslek mensubu, 3568 Sayılı Kanun hükümlerine göre gerekli yeterliliğe haiz olan ve meslek icrasına hak kazanmış kişidir.


Mali Müşavir Olabilmenin Genel Şartları
1- T.C. vatandaşı olmak (yabancı serbest muhasebeci mali müşavirler hakkındaki hüküm saklıdır).

2- Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bulunmak.

3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5- Ceza veya disiplin soruşturması sonucunda memuriyetten çıkarılmış olmamak.

6- Meslek şeref ve haysiyetine uymayan durumları bulunmamak.


Yazının devamına " KRC Yönetim Blog " sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Instagram

Instagram